Замовити дзвінок

Кошик

0 шт

Оферта

                                         Угода користувача


                                 (Договір публічної оферти про надання послуг у сфері торгівлі)


     Договір, у якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер Тобакко», зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановленому чинним законодавством порядку та яке є платником податків на загальних підставах (далі - Виконавець), з одного боку та будь-яка особа, яка прийняла цю пропозицію (далі - Замовник), з іншого боку, далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, яке є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про купывлю товарів кальянної сфери. При замовленні та оплаті послуг Виконавця, Замовник приймає умови цього Договору про наведене нижче.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


   1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди Замовника на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.


   1.2. Договір має юридичну чинність відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.


   1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.


   1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:


          - оформлення Замовлення послуг Виконавця на сайті Виконавця https://hookahboom.com;


          - оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках сайту Виконавця https://hookahboom.com;


          - письмове (у т.ч. в електронній формі електронною поштою) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної                        пошти, вказану на сайті https://hookahboom.com.


   1.5. Укладаючи цей договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.


   1.6. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не має права користуватися Послугами цього Договору.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


   «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://hookahboom.com.


   «Послуги» - послуга або кілька послуг у сфері торгівлі кальянними продуктами, що надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі сайту Виконавця https://hookahboom.com.


   «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка акцептувала цей Договір.


   «Виконавець» - суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю, що надає послуги у сфері торгівлі кальянними продуктами.


   «Замовлення» - належним чином оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, адресована Виконавцю.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


    3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначенним цим Договором, надати Замовнику послуги у сфері торгівлі кальянними продуктами, а Замовник зобов'язується на умовах та у порядку, визначенним цим Договором, прийняти та сплатити замовлені послуги.


    3.2. Виконавець підтверджує, що має право на провадження діяльності у сфері торгівлі кальянною продукцією, відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


    4.1. Виконавець зобов'язаний:


                 • виконувати умови цього Договору


                 • надати Замовнику послуги належної якості;


                 • інформувати Замовника про перелік послуг на веб-сайті https://hookahboom.com.


    4.2. Виконавець має право:


                • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов оплати послуг за цим Договором;


                • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА


    5.1. Замовник зобов'язаний:


                 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;


           • ознайомитись з інформацією про Послуги, розміщену на сайті Виконавця.


    5.2. Замовник має право:


                 • оформити замовлення послуг, зазначених на відповідній сторінці https://hookahboom.com;


                 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


    Замовник оформлює Замовлення електронною поштою, або за телефоном, вказаним у розділі контактів сайту https://hookahboom.com.
7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ


    7.1. Ціна кожної окремої послуги визначається Виконавцем та повідомляється Замовнику Послуг.


    7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.


    7.3. Оплата послуг здійснюється шляхом:


           7.3.1. перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична чи юридична особа)


           7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на веб-сайті Виконавця https://hookahboom.com та відповідно до правил платіжних систем (якщо Замовником є фізична особа).


    7.4. Моментом оплати послуг вважається час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.


    8.1 Усі питання, що виникають у процесі оплати та отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, вказаними на веб-сайті Виконавця.


    8.2. Факт замовлення послуг Замовником підтверджується оплатою таких послуг Виконавцю.
9.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ І ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ


   9.1. Повернення товару здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


   9.2. Повернення товару відбувається за рахунок ЗАМОВНИКА.


   9.3. При поверненні Замовником товару відповідної якості йому повертаються сплачені кошти за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації втрат понесених при доставці товару Замовнику.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


      10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


      10.2. Усі суперечки, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.


      10.3. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


     11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.


     11.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.


     11.3. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником неприпустима, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна із Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди іншої Сторони.


     11.4. Виконавець підтверджує, що він платник податків на загальних підставах.


     11.5. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно для виконання його Замовлення.


     11.6. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Замовником під час оформлення Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення Замовлення інформації.


     11.7. Замовнику надається право на використання послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.


     11.8. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або потрібне державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.


     11.9. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається узгодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцепту.


     11.10. Виконавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором, є дійсною.

Попередження

Даний сайт містить інформацію, не призначену для перегляду особами котрим ще немає 18 років.

Так мені є 18 Ні, зайду коли виповниться